รายการเดินทาง ณ ประเทศเยอรมัน…

รายการเดินทาง ณ ประเทศเยอรมัน – เชค –ออสเตรีย 8 วัน มิวนิค - ซาลส์เบิร์ก - ฮัลสตัท - เชสกี้ ครุมลอฟ - ปร๊าก - คาร์โลวี วารี่ - เนินแบร์ก -ไฮเดลเบิร์ก - แฟรงค์เฟริต์ เดินทางโดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)

Price Rate Per Person ฿63,999

วันแรกของการเดินทาง (อาทิตย์) กรุงเทพฯ – สิงคโปร์

17.00
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 5 เคาน์เตอร์ K 8 - 20 สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (เจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระก่อนการเดินทาง)
20.00
ออกเดินทางสู่สิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 983 (Boeing 777-200: ใช้เวลาบิน 2 ชั่วโมง 30 นาที)
23.30
เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ พักรอเปลี่ยนเครื่อง (Transit)

วันที่สองของการเดินทาง (จันทร์) สิงคโปร์ – มิวนิค (เยอรมัน) – ซาลส์เบิร์ก (ออสเตรีย)

00.25
ออกเดินทางสู่ มิวนิค โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 328 (Airbus Industrie A359- 900: ใช้เวลาบิน 13 ชั่วโมง 5 นาที)
06.30
เดินทางถึงสนามบินมิวนิค หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำคณะเดินทางสู่ตัวเมืองมิวนิค เมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเยอรมัน และอยู่ทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์บนริมฝั่งแม่น้ำอิซาร์ ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำดานูบ จัดเป็นเมืองใหญ่อันดับสามของประเทศ นำคณะถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก เป็นวังฤดูร้อนของพระราชวงศ์ผู้ปกครองบาวาเรีย ผู้ริเริ่มสร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด์ มาเรีย เจ้าชายอีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรียและเฮ็นเรียตตา อเดลเลดแห่งซาวอย จากนั้นนำคณะเที่ยวชมรอบเมืองมิวนิค ผ่านชมโอลิมปิคปาร์ค สร้างในปี ค.ศ. 1972 ซึ่งใช้ในการแข่งขันกีฬา โอลิมปิคฤดูร้อนครั้งที่ 20 โดยมีจุดเด่นอยู่ที่กระโจมหลังคาที่ยืดหยุ่นได้เเละเชื่อมต่อส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน ในช่วงฤดูหนาวนั้นยังสามารถเป็นสถานที่ในการเล่นกีฬาสำหรับฤดูหนาวอย่างสกี เเละกระดานเลื่อนได้อีกด้วย ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ BMW สู่ถนนแม็กซิมิเลี่ยน สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้ เป็นที่ตั้งร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวนักท่องเที่ยวมาเดินเล่นบนถนนสายนี้อาจได้กระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐีระดับโลก ผ่านชมโรงละครโอเปร่าที่หรูหราที่สุดแห่งเมืองมิวนิค (Munich's grand opera house) สร้างเมื่อปี ค.ศ.1811-1818 โดยสถาปนิกชื่อ Karl von Fischer เที่ยวชม จตุรัสมาเรียนพลัทซ์ (Marienplatz) หรือ จตุรัสมาเรีย หรือ จตุรัสแมรี่ (Mary's Square) อยู่กลางใจเมืองของนครมิวนิค ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1158 ตั้งแต่ยุโรปสมัยกลาง (Middle Ages) เป็น "หัวใจ" ของเขตเมืองเก่า ในยุคกลางที่นี่เคยเป็นตลาด แต่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการจัดงานสำคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ มาเรียนพลาตซ์ มีสิ่งที่น่าชมมากมาย อาทิ Mariensaule รูปปั้นพระแม่มารีทองคำบนเขาสูงศาลาว่าการเมืองใหม่ (Neuse Rathaus) ที่มีจุดเด่นอยู่ที่ Glockenspiel หอระฆัง ที่มีตุ๊กตาออกมาเต้นระบำ เวลา 11 โมงเช้าในหน้าหนาว และ 5 โมงเย็นในหน้าร้อน
12.00
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำคณะเดินทางสู่ เมืองซาลส์เบิร์ก เมืองมรดกโลกที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ เมืองต้นกำเนิดแห่งเพลงคลาสสิคต่างๆ และมีชื่อเสียง จาก ภาพยนตร์ เรื่อง The Sound of Music ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก นำคณะแวะเที่ยวชม สวนมิราเบล การ์เด้น (Mirabell Garden) เป็นสวนสาธารณะที่สวยงามที่สุดในซาลส์เบิร์ก ซึ่งเดิมทีเป็นสวนในพระราชวังเดิมถูกออกแบบโดย Jhoann Bemhard Fischer von Eriach สวนสร้างในรูปแบบเรขาคณิต ถูกตกแต่งด้วยพันธ์ไม้นานาชนิด มีรูปปั้นเทพเจ้าและน้ำพุใน เป็น “สวนแบบบารอค” จากนั้นเดินข้ามแม่น้ำซาลส์ซักค์สู่เขตเมืองเก่า แวะถ่ายรูปกับบ้านเกิดโมสาร์ทจากด้านนอกซึ่งปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมของใช้ต่างๆ ของโมสาร์ท อาทิ เครื่องดนตรี, รูปถ่าย, จดหมาย, โน้ตเพลง ฯลฯ เดินชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมของ ตึกรามบ้านช่องที่ ชมโบสถ์ซาลส์เบิร์ก โบสถ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง
19.00
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร คณะพักที่โรงแรม Trend Mitte Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง (อังคาร) ซาลส์เบิร์ก - ฮัลสตัท - เชสกี้ ครุมลอฟ (เชค)

07.00
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00
นำคณะเดินทางสู่ เมืองฮัลสตัท เมืองสวยริมทะเลสาบ หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยที่มีอายุเก่าแก่กว่า 4,500 ปี เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเลสาบที่มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึงพันคน มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน ในอดีตที่นี่เคยเป็นแหล่งเกลือขนาดใหญ่ นำคณะแวะถ่ายรูปที่ Market Platz ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองฮัลสตัท ซึ่งบริเวณนี้จะมีร้านอาหาร ร้านค้าและบ้านพักเรียงรายรอบๆ
12.00
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (cesky krumlov ) มรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของสาธารณรัฐเชค ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1993 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการ เปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปี ค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมี ความสำคัญและโดดเด่นในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ทำให้องค์การยูเนสโก้ขึ้นทะเบียนเมืองครุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกเมื่อ ค.ศ.1992
19.00
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร คณะพักที่โรงแรม Gold Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง (พุธ) เชสกี้ ครุมลอฟ - ปร๊าก

07.00
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00
นำคณะเที่ยวชมและถ่ายรูปกับ ปราสาทคุมลอฟ และเดินผ่านชมรอบๆของปราสาท (ไม่รวมบัตรค่าเข้าชมภายในตัวปราสาท) ปราสาทคุมลอฟใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ รองจากปราสาทปร๊าก ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากนั้นนำเที่ยวโดยรอบเขต ตัวเมืองเก่าที่งดงาม (Old Town) ที่มีอาคารบ้านเรือนในรูปแบบสถาปัตยกรรมยุโรปโบราณซึ่งมีแม่น้ำวัลตาว่า ไหลโอบโค้งเกือบเป็นวงรอบสวยงามมาก ช่วงศตวรรษ ที่ 17 บริเวณนี้เป็นศูนย์กลางทางการปกครอง และเศรษฐกิจของแคว้นโบฮีเมียตอนใต้ ปัจจุบันมีต้นไม้ขนาดใหญ่ อายุเก่าแก่อยู่มากมายทำให้เมืองร่มรื่นยิ่งนัก
12.00
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำคณะเดินทางสู่กรุงปร๊าก เที่ยวชม กรุงปร๊าก ชมเขตเมืองเก่าของกรุงปร๊าก ที่เรียกกันว่าเขตฮาร์ดซานี อันประกอบไปด้วยพระราชวัง โบสถ์ และวิหารที่สวยงาม ชมนาฬิกาดวงดาวโบราณ ณ ศาลาว่าการเมืองเก่า เดินสู่สะพานชาร์ล อันเป็นเอกลักษณ์ของกรุงปร๊ากที่ทอดตัวเชื่อมระหว่างเขตเมืองเก่ากับลิตเติ้ลทาวน์ บนราวสะพานจะประดับประดาไปด้วยรูปปั้นนักบุญต่างๆ ที่สวยงามยิ่งนัก และบริเวณนี้เป็นที่ชุมนุมของศิลปิน จิตกรต่างๆมากมายที่พร้อมจะวาดรูปเหมือนของท่านได้ตลอดเวลา จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง และเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้วเจียระไน โบฮีเมีย ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเครื่องแก้วเจียระไนชื่อดังต่างๆ ที่ทำรายได้ และชื่อเสียงมาช้านาน
19.00
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร คณะพักที่โรงแรม Duo Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง (พฤหัสฯ) ปร๊าก – คาร์โลวี วารี่

07.00
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00
นำคณะชมและถ่ายรูปบริเวณรอบ ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก (ไม่รวมบัตรค่าเข้าชมภายในตัวปราสาท) ที่มีอายุเกือบ 600 ปี ซึ่งปัจจุบันยังคงใช้เป็นทำเนียบประธานาธิบดี ถ่ายรูปบริเวณด้านนอก มหาวิหารวีทัส (ไม่รวมบัตรค่าเข้าชมภายในตัวปราสาท) ที่ยิ่งใหญ่ และสวยงามประดับประดาด้วยหน้าต่างกระจกสีสด ลวดลายที่เป็นรูปภาพของนักบุญ และเรื่องราวทางคริสต์ศาสนา และเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์และพระสังฆราชหลายๆพระองค์ ชมน้ำพุบาร็อค (Baroque Fountain) The Spanish Hall, The Royal Palace
12.00
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำคณะเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี วารี่ (Karlovy Vary) ชื่นชมกับบรรยากาศสองข้างทางระหว่างการเดินทาง ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศและน้ำพุร้อนที่สำคัญของเชคและยุโรปตะวันออกตั้งแต่สมัยศตวรรษที่14 ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ โดยมีแม่น้ำเท็ปปร้าเป็นแม่น้ำสายหลัก นำคณะเดินชมโดยรอบตัวเมือง ชมอาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่ โรงละคร ,โบสถ์ประจำเมือง และชื่นชมกับบรรยากาศของเมืองที่น่ารักอย่างไม่รู้ลืม จากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกเดินซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองตลอดแนวถนนสายกลางเมือง หรือชมจุดเชื่อมต่อท่อน้ำแร่ต่างๆ ซึ่งชาวเช็คเชื่อกันว่าน้ำแร่ของเมืองนี้ดื่มได้และมีประโยชน์ช่วยสมานแผลภายในท้องได้เป็นอย่างดีเยี่ยม
19.00
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร คณะพักที่โรงแรม Jean De Carro Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง (ศุกร์) คาร์โลวี วารี่ – เนินแบร์ก (เยอรมัน) - ไฮเดลเบิร์ก

07.00
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00
นำเดินทางสู่เมืองเนินแบร์ก (Nurnberg) หรือ เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของแคว้นบาวาเรีย ตั้งอยู่ทางเหนือของเมืองมิวนิก เมืองนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11 ก่อนสงครามเมือง เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการค้าที่สำคัญ และได้ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์กลางของการบริหาร มีที่ทำการรัฐสภาที่ยิ่งใหญ่ มีสนามที่ใช้ระดมพลจำนวนนับแสนคน แม้จะถูกทำลายลงไปเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังจากสงครามได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ โดยพยายามรักษารูปแบบเดิมและเสน่ห์เก่าๆ ของเมืองไว้ ปัจจุบันสิ่งก่อสร้างในช่วงสงครามเหล่านั้นยังคงปรากฏเป็นอนุสรณ์ถึงความรุ่งเรืองและการปราชัยในวันวานได้เป็นอย่างดี
12.00
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำคณะเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก พบกับธรรมชาติของป่าสนอันเขียวขจีตลอดสองข้างทาง เที่ยวชมเมืองไฮเดลเบิร์ก เมืองพักผ่อนตากอากาศในช่วงสุดสัปดาห์ของชาวเยอรมัน และเป็นเมืองมหาวิทยาลัยอันเก่าแก่ของเยอรมัน (ค.ศ.1386) ชมเขตเมืองเก่าริมแม่น้ำเนคคาร์ที่สวยงาม ชมบริเวณสะพาน Alte Brucke (Karl-Theodor-Brucke) เป็นสะพานหินทอดข้ามแม่น้ำเนคคาร์ และชมประตูเมืองเก่า
19.00
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร คณะพักที่โรงแรม NH Hirschberg Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (เสาร์) ไฮเดลเบิร์ก – แฟรงก์เฟิร์ต – สิงคโปร์

07.00
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00
นำคณะชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก อันเป็นจุดเด่นของเมือง สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษ ที่ 14 ภายในปราสาทเป็นอาคาร ออทเธอินริชส์ (Ottheinrichsbau) ด้านทิศตะวันออกของสนามที่มีองค์ประกอบอันผสมผสานระหว่างเรอเนสซองส์ อิตาเลียน ดัตช์ และเยอรมัน องค์ประกอบของบรรดารูปปั้นและการประดับที่ประตูทางเข้านั้นกลมกลืนกันเป็นอย่างดี รวมทั้งรูปปั้นของนักบุญชาวเยอรมันและเทพเจ้าชาวโรมัน อาทิ รูปปั้นจูปิเตอร์และมาร์ซ เทพเจ้าแห่งสงคราม พร้อมกับคุณธรรมทั้ง 5 คือกำลัง ความศรัทธา ความรัก ความหวัง และความยุติธรรม การประดับประตูทางเข้าอย่างงดงามเป็นประตูทรงโค้งที่แสดงถึงชัยชนะ ผ่านตึกฟรี้ดริชไปถึงบริเวณที่เป็นเฉลียงของตัวปราสาทซึ่งมองลงไปเห็นทิวทัศน์เมืองที่สวยงาม
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านถนนไซล์ (Zeil) สายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดของเยอรมัน เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย บนถนนเส้นนี้มีห้างใหญ่ 2-3 แห่งอยู่ติดกัน คือ Galeria Kaufhof ห้างใหญ่ที่มีสาขาทั่วประเทศ ขายสินค้า แบรนด์เนม ชั้นใต้ดินมีซุปเปอร์มาร์เก็ต, My Zeil ห้างใหญ่ใหม่ล่าสุดเปิดตัวเมื่อปี 2009 มีความโดเด่นเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนคือ ช่องกระจกใหญ่ที่เจาะทะลุเป็นรูวงกลมเข้าไปในอาคาร ภายในห้างสูงทั้งหมด 7 ชั้น มีร้านค้าร้านค้าราว 120 ร้าน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ตามอัธยาศัย อาทิ Benetton,H&M Danny Shoes, Lush Fashion ฯลฯ
18.00
นำคณะเดินทางสู่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต เพื่อตรวจเอกสารเตรียมความพร้อมในการเดินทาง
21.55
ออกเดินทางสู่สิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 325 (Boeing 777-300: ใช้เวลาบิน 12 ชั่วโมง 20 นาที)

วันที่แปดของการเดินทาง (อาทิตย์) สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

17.15
เดินทางถึงสนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ พักรอเปลี่ยนเครื่อง (Transit)
18.45
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 978 (Airbus Industrie A330- 300: ใช้เวลาบิน 2 ชั่วโมง 25 นาที)
20.10
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...
กำหนดการเดินทาง ค่าใช้จ่าย
วันที่ 5 – 12 พฤศจิกายน 2560 ฿63,999
วันที่ 28 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ฿63,999
วันที่ 4 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 ฿63,999
วันที่ 18 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ฿63,999
วันที่ 4 – 11 มีนาคม 2561 ฿63,999
วันที่ 18 – 25 มีนาคม 2561 ฿63,999

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการในการเดินทาง

รายการเดินทาง ณ ประเทศเยอรมัน – เชค –ออสเตรีย 8 วัน

มิวนิค - ซาลส์เบิร์ก - ฮัลสตัท - เชสกี้ ครุมลอฟ - ปร๊าก - คาร์โลวี วารี่ - เนินแบร์ก ไฮเดลเบิร์ก -  แฟรงค์เฟริต์

เดินทางโดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)

อัตราค่าทัวร์นี้รวม      

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ ชั้นประหยัด ที่ระบุวันเดินทางไป- กลับพร้อมคณะ (ในกรณีที่มีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องอยู่ในกำหนดวันเวลา และค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนตั๋วเครื่องบิน ที่อาจเพิ่มขึ้นภายใต้เงื่อนไขของสายการบินที่กำหนดไว้)
 2. ค่าที่พักโรงแรมพร้อมอาหารเช้า ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 3. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่ายานพาหนะนำเที่ยวสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในการเดินทาง
 • อุบัติเหตุในการเดินทางในวงเงิน (อายุ 16-75 ปี) ท่านละ 3,000,000 บาท
 • อุบัติเหตุในการเดินทางในวงเงิน (อายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี) ท่านละ 1,500,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
 • ค่าช่วยเหลือทางการแพทย์และการส่งกลับประเทศ
 • กรณีผู้เดินทางมีอายุตั้งแต่ 76 ปีขึ้นไปจ่ายค่าเบี้ยประกันเพิ่มท่านละ 1,000 บาท
 1. มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก็น (ซึ่งใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าปกติอย่างน้อย 15 วันทำการ)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม, ค่
การจองและการชำระเงิน
1.การจองทัวร์ กรุณาส่งใบจองทัวร์พร้อมสำเนา Passport และใบประวัติผู้เดินทางให้ทางบริษัทฯ เพื่อดำเนินการจองคิวยื่นวีซ่ากับทางสถานทูต โดยบริษัทฯ จะต้องนำข้อมูลผู้เดินทางใช้ประกอบการจองคิวยื่นวีซ่าล่วงหน้าในการขอวีซ่าประเทศนั้นๆ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน หากท่านมีขอสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯได้ตลอดเวลา
2.ค่ามัดจำการเดินทาง ชำระทันทีที่จอง จำนวน 20,000 บาทต่อท่าน
3.ชำระค่าใช้จ่ายที่เหลือทั้งหมดภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามระยะเวลาและเงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง กรณีที่ท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต

การยกเลิกก่อนการเดินทา
    -ยกเลิกก่อนการเดินทาง     45 วัน     คิดค่าใช้จ่าย 20% จากราคาทัวร์
    -ยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า     45 วัน     นับจากวันเดินทาง     คิดค่าใช้จ่าย 25% จากราคาทัวร์
    -ยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า     30 วัน     นับจากวันเดินทาง    คิดค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์
    -ยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า     20 วัน     นับจากวันเดินทาง    คิดค่าใช้จ่าย 75% จากราคาทัวร์
    -ยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า     15 วัน     นับจากวันเดินทาง    คิดค่าใช้จ่าย 100% จากราคาทัวร์


 

หมายเหตุ      

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการและราคานี้ได้ตามความเหมาะสม โดยยึดถือผลประโยชน์ของท่านผู้ร่วมเดินทางเป็นหลัก และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางหากผู้เดินทาง (ผู้ใหญ่) จำนวนไม่ถึง 15 ท่าน
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าบริการบางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีที่ท่านไม่ได้ใช้บริการต่างๆ ตามที่บริษัทฯจัดให้ อาทิ ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หรือค่าโรงแรมที่พักตามรายการ เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับตัวแทนในต่างประเทศเป็นการชำระแบบเหมาจ่าย
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดค่าเสียหายต่างๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยทางภัยธรรมชาติ อาทิ แผ่นดินไหว น้ำท่วม โรคระบาด รวมถึงความล่าช้าหรือการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบิน การประท้วง

การนัดหยุดงาน การก่อการจราจล วิกฤตการณ์ทางการเมือง โรคระบาด สงครามกลางเมือง หรือการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า-ออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ และความเสียหายใดๆซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้อง หรือเรียกร้องต่อผลประโยชน์อันที่ท่านจะพึงได้เพื่อทุกท่านอย่างเต็มกำลังความสามารถ

4. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินที่บริษัทฯ นำเสนอเป็นตั๋วราคาพิเศษสำหรับเดินทางเป็นหมู่คณะ ซึ่งต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกัน หากท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับราคาค่าตั๋วเครื่องบิน โดยท่านต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกรณีที่ยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางไป-กลับ    ไม่พร้อมคณะ